ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนประชุมหัวหน้ากลุ่ม/่ฝ่าย เตรียมประชุมต้อนรับที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเพื่อประชุมชี้แจงกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 1) (สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 และประชุมเตรียมการต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) เพื่อติดตามงานโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ณห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดลำพูน