ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามงานเกษตรฝายพัชรธรรม

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการปลูกพืชผัก และไม้ผล ณ บริเวณฝายพัชรธรรม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่มีกลุ่มเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงใช้พื้นที่ปลูกพืชผักและไม้ผล นำผลผลิตไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน