ข่าวประชาสัมพันธ์

ศพก.เครือข่าย อำเภอบ้านโฮ่ง ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ สู้ภัยแล้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสุธน ปืนแก้ว เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรต้นแบบ นายสมาน พรมปัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ลำไยนอกฤดู มีการปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริม ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเป็นต้นแบบในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

Leave a Reply