ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามสถานการณ์และฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงผัก พื้นที่โครงการพัชรธรรมฯ

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์และฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงผัก พื้นที่โครงการพัชรธรรม เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ ลุ่มน้ำกวง ตามแนวพระราชดำริ