ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน และเกษตรลี้ เข้าพื้นที่เตรียมสถานที่ในการจัดงาน Field day 2565 ครั้งที่ 2”

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง และนายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ครั้งที่ 2/2565 ณ ศพก.เครือข่าย นายธนา คำเจริญ บ้านศรีบุญเรือง ม.9 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงานจากอำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 120 คน เข้าร่วมงาน และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเกษตรกร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงนิทรรศการ ให้บริการทางการเกษตร และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร