ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามงาน YSF ลำพูนรุ่นแรก ?เพาะเห็ดสร้างรายได้

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามงานของ Young Smart Farmer :YSF อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นางสาวเครือวัลย์ สุยะใหญ่ และนางสาวแสงเดือน สุยะใหญ่ YSF ต้นแบบ ดำเนินธุรกิจเพาะเห็ด จำหน่ายในชุมชน อาทิ เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู มีการวางระบบน้ำ ระบบระบายอากาศภายในโรงเรือนพัฒนาธุรกิจเป็นที่พักแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ จัดกิจกรรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตร ได้แก่ การทำนา การเพาะเห็ด และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ YSF ต้นแบบทั้ง 2 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในปี 2557 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและเป็นต้นแบบให้แก่ YSF รุ่นน้องและเกษตรกรในพื้นที

Leave a Reply