ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจงข้อราชการสำคัญ รับทราบปัญหาและอุปสรรค และผล ปฎิบัติงานของ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับทราบและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในเดือน เมษายน ทั้งนี้มีผู้แทน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) และ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ร่วมชี้แจงข้อราชการเชิงบูรณาการ ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยวัดอุณหภูมร่างการ และบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัย และจัดพื้นที่นั่งห่างกัน 1 เมตร ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) พร้อมนี้ก่อนวาระการประชุม เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมหลัดสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้แก่ นางสาววิไลวรรณ ปาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวอีกด้วย

Leave a Reply