ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรสูงวัย

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08:30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม ดำเนินการจัดเวทีที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการจัดตั้งกองทุนและการจัดทำแผนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย ณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน