ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณา BCG Value Chain สินค้าเกษตร และโครงการที่สอดคล้องกับ BCG Value Chain ภาคการเกษตร ปี 2566 – 2570 โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม