ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนอบรมพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตรแก่เกษตรกรสูงวัยเพื่อสร้างรายได้เสริม