ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านเงินทดรองราชการ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติรชการ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน