ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (Operstion Room) ชั้นท2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ณทห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในประเด็น ดังนี้
1. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. แจ้งประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรในมาตรการและวิธีการปฏิบัติ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวม 3 ฉบับ
3. การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
4. การปรับการดำเนินงานภายใต้โครงการส่วเสริมการเกษตร และระบบ T&V
5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
6. การติดตามสถานการณ์ ละการจำหน่ายสินค้าเกษตร
7. การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อชี้แจงข้อราชการและรับทราบปัญหา ร่วมแก้ไขด้วยกัน ในสภาวะ COVID – 19

Leave a Reply