ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อชี้แจงงบบริหารจัดการภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน การเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การเตรียมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน