ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน

วันที่ 25-28 มกราคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้า ในระบบZoom โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเป็นหัวหน้างาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่และประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยรับการอบรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน