ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรฯจังหวัดลำพูน จัดงานคลินิกเกษตร ครั้งที่ 1

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ได้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาลำพูน และเกษตรกร ทั้งในส่วนของ อาสาสมัครเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ ร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และนำผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้และรวบรวมพันธุ์ลำไยจังหวัดลำพูน และสวนพืชผักโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นต้นแบบการปฎิบัติจริงในหน่วยงานและให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลูกต้นมะนาวแป้นหริภุญชัย ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน