ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเกษตรอำเภอเดือนมกราคม 65 (MM)

วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2565 มีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 และเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน มีการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น