ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนน ร่วมจัดประชุมกรมการจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

เช้าวันนี้ (31 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน มกรา 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย ผ่านโปรแกรม Cisco Jabber เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน, การรายงานสภาพอากาศประจำเดือนกุมภาพันธ์, สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน, รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, การมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่1/2565, ภารกิจสำคัญของผู้บริหารจังหวัดลำพูนในรอบเดือนมกราคม 2565, ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2565, การบริหารจักการขยะมูลฝอยและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนประจำปี 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565, แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 , การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน ในปี 2565, การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African Swine Fever: ASF ในพื้นที่จังหวัดลำพูน, การแก้ไขปัญหาราคมสุกร, การบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5