ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูน และทีมงาน ร่วมขับเคลื่อนงาน ยกระดับสินค้าเกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์