ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่เตรียมข้อมูลและสถานที่ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ(ศพก.) แปลงใหญ่ระดับประเทศ

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลและสถานที่ศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ระดับประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร, ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตลำไยนอกฤดูแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ และ ศพก.เครือข่ายตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยจะมีคณะกรรมการ ศพก.แปลงใหญ่ระดับประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 85 ราย เข้าศึกษาดูงานในเดือนมีนาคม 2565