ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. กลุ่มยุทธ์และทีมงาน ร่วม R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้