ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมการจัดเวทีกลุ่มย่อยการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวสุพรรณี ขอดเฝือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีกลุ่มย่อยการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนผ่าน Zoom Meeting ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานการจัดเวทีฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับกรม เขต จังหวัด อำเภอ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษางานวิสาหกิจชุมชน รวมกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ แนวทางและวิธีการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาฝึกทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนไปพร้อมกัน