ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงการอนุมัติและยกเว้นแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ผ่าน Microsoft Team ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน