ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ปี 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน (กลุ่มผักโลตัส) และ เวลา 13.00 น. ติดตามงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน (โรงเรียนเกษตรกรผัก) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป