ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและทีมงาน เข้าร่วมสัมมนา Web Conference การจัดทำข้อมูลเอกภาพผลไม้

วันที่ 16 เมษายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายนิกร ทุนกาศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพผลไม้ ครั้งที่ 2 ผ่าน Web Conference กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด และสำนักงานเศรษฐกืจการเกษตรเขตที่ 1 และ 2 เพื่อประมาณการผลผลิตไม้ผลเศษฐกิจ (ล้ินจี่ ลำไย) ใช้ในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาผลผลิตที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Leave a Reply