ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน