ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) จังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นเลขาในที่ประชุม โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการงานร่วมกันในปี 2563 พร้อมทั้ง รับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีวาระสำคัญที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในสถานการณ์ COVID _ 19 เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และ การติดตามสถานการณ์การขายสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID – 19) ในพื้นท่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งหารือในที่ประชุมในการจัดหาตลาดกลางสำหรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามฤดูกาลทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และหาช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม

Leave a Reply