ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและคณะ ร่วมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง นักวิชาการภายใต้กลุ่ม และนักวิชาการภายใต้สำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน