ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดร่วมประชุม ITA

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessmen:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร (ห้องมหันตยศ) ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน