ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากงบพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการ Y3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม