ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรวม 34 คน มีการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดลำพูน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน