ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน….ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ จาก ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยเป็นการบริหารวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ นายชนะ ไชยชนะ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน