ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน ผ่านระะบบการประชุมทางไกล Video Conference (Zoom) จากห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธีรยุทธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม