ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15 ของนายชาตรี บุนนาค (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15) โดยชี้แจงนโยบายการลดต้นทุนการผลิต นโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นโยบายพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน