ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ณ กลุ่มอารักขาพื สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานอารักขาพืช รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา