ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุาทผลิต ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2565. นางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานการประชุมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการ และวางแผนการดำเนินการโครงการของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ณ ห้องประชุม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต