ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมและต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดัน YSF เป็น SF

วันที่ 20 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร และผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ผู้ประกอบการ และกิจกรรมแปลงใหญ่ ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมจัดแสดงและสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ และรับมอบต้นกระท่อมจากรัฐมนตรีฯ ณ เทิดวลัยฟาร์ม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่