ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน Big Cleaning สรรค์สร้าง ต้นแบบสำนักงานสีเขียว

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณด้านหลังและรอบสำนักงาน มีการเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักโดยได้รับการอนุเคราะห์จากตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยบ้านท่าช้างตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นำเครื่องย่อยเศษวัสดุการเกษตรมาร่วมกิจกรรม การเตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับ การดูแลแปลงปลูกพืชผักสวนครัวที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อสร้างและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่บริเวณสำนักงานให้เกิดประโยชน์และสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้มาเยี่ยมชม