ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุม ศพก.แปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำพูน”

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ ศพก. โครงการแปลงใหญ่ และติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลของจังหวัดลำพูน โดยมีนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน นายดำรงค์ จินะกาศ ประธาน ศพก.จังหวัดลำพูน และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. /แปลงใหญ่/ ไม้ผล ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เกษตรกรแปลงพยากรณ์ไม้ผล เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการผลผลิตในฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ได้มีการหารือเรื่อง การยื่นขอรับรองแปลง GAP ของเกษตรกรที่มีพื้นที่ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ และอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน