ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ประจำสัปดาห์ เพื่อหารือข้อราชการ และประชุมพิจารณางบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน