ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆของงบประมาณรอบที่ 2/2565 รวมถึงการขับเคลื่อนงานอารักขาพืช การบริหารจัดการงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรและเกษตรกร ผลการดำเนินงานงการเบิกจ่ายงบประมาณรอบที่ 1/2565 อุปสรรคปัญหา ในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานตามนโยบาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา