ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมนิเทศงานที่ 1 นำโดย นางกฤษณา กันทะวังส์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ให้เป็นไปตามแผน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมรับการนิเทศ