ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. จังหวัดร่วม ประชุมแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เพื่อวางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดลำพูนในทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ให้มีการประชาสัมพันธ์นิยามโรคไข้หวัดนก โดยให้เกษตรกรสังเกตอาการป่วยของสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ หากพบอาการตามนิยามของโรคให้แจ้งผู้นำชุมชน ปศุสัตว์อำเภอ ตามขั้นตอน และเน้นย้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยไม่พบโรคไข้หวัดนก เป็นเพียงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าว