ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางชญานิษย์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะกรรมการแปลงใหญ่ ศพก. และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นในการประชุม อีกทั้งได้รับฟังและร่วมเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลักดันภาคการเกษตรของไทยให้มีความมั่นคง พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น