ข่าวประชาสัมพันธ์

“เกษตรลำพูนร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดลำพูน”

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี ปฏิบัติการทางเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของจังหวัดลำพูน ไปสู่การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งภาคการเกษตรในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และการผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดลำพูน และร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ต่อไป โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างส่วนราชการ โดยท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคเกษตรกร โดยภาคีเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่