ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม