ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมเขตพื้นที่อำเภอลี้

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่นิเทศงาน ทีมที่ 2 ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและรับฟังปัญหาอุปสรรคของโครงการงบประมาณปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer นายธวัช คำแก้ว ปลูกพืชผักปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี ใช้ระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงปลูก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างแรงงาน ประหยัดเวลา และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี ณ Passionnext Farm ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย อำเภอลี้) ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแวนนาริน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Leave a Reply