ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) ครั้งที่ 4 กลุ่มภาคเหนือ 2 จัดโดยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน