ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอป่าซาง ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา ออกติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ และสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ดำเนินการ รับปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบปัญหา การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีเกษตรกรมารับบริการ มากกว่า 50 รายทุกอำเภอ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นำเครื่องดื่ม และ อาหาร มอบให้เจ้่าหน้าที่ไว้ดื่มกิน โดยในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ และตำบล ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน “ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่า COVID – 19 ไปด้วยกัน

Leave a Reply