ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าและทำความเข้าใจในการติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร