ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย ผ่านโปรแกรม Cisco Jabber เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข่าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน